Værditabsordningen

VE-loven

Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet ”VE-loven”). Reglerne for værditabsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi §§ 6-12 (VE-loven). Læs lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2. september 2021, samt lovbekendtgørelse nr. 935 af 18. juni 2022. Det er Taksationsmyndigheden, som træffer afgørelse om værditab.

Værditabsordningen giver dig som borger mulighed for, at du anmelder krav om betaling for værditab, ved opstillingen af kommende VE-anlæg i nærheden af din beboelsesejendom. Hvis du bliver tilkendt værditab, skal værditabet betales af opstilleren.

Følgende vilkår gælder for værditabsordningen:

 • I princippet er alle lokale borgere omfattet af ordningen. Det afgørende er, om der sker en værdiforringelse på mere end 1 procent af beboelsesejendommens værdi. Der er således ingen geografisk afgrænsning af, hvem der kan få værditabserstatning.
 • Hvis du selv har medvirket til værditabet, kan erstatningen nedsættes eller eventuelt helt bortfalde.
 • Energistyrelsen udsender den skriftlige meddelelse om det offentlige møde med digital post til beboere i en radius af 10 km for vindmøller og i en afstand af 1,5 km fra solcelleanlæg. Ejere af beboelser, der er fritaget for digital post, vil dog modtage brevet med brevpost. På mødet vil Energistyrelsen gennemgå Værditabsordningen og hvilke ejendomme, der er berørt.
 • Send din ansøgning om erstatning for værditab til Energistyrelsen. Det skal ske senest 8 uger efter det offentlige møde. Ansøgningen om værditab foregår online på Taksationsmyndighedens hjemmeside efter afholdelse af det offentlige møde.
 • Ligger din beboelsesejendom mere end seks gange møllehøjden fra den nærmeste af de planlagte møller og/eller mere 200 meter fra nærmeste solcelleanlæg, skal du betale et gebyr på 4.000 kroner, som opkræves af Energistyrelsen, når de har modtaget din ansøgning. Din ansøgning kan ikke blive behandlet, før du har betalt dette beløb. Hvis du bliver tilkendt værditab, får du de 4000kr. tilbage.
 • Når du har anmeldt dit krav til Energistyrelsen, vil din kravanmeldelse blive registreret, og efter anmeldelsesperiodens udløb vil en kopi af anmeldelsen blive sendt til opstilleren af energiparken.

 

 • Hvis opstilleren og du begge har interesse i det, kan I forsøge at indgå en frivillig aftale om et erstatningsbeløb. Hvis I indgår en aftale, skal I meddele dette skriftligt til Energistyrelsen, så de kan afslutte sagen om værditab.
 • Hvis I ikke indgår en frivillig aftale, inden kommunen vedtager det endelige plangrundlag for vindmølleprojektet (lokalplan/kommuneplantillæg), vil sagen blive overdraget til Taksationsmyndigheden, som er den uafhængige, offentlige myndighed, der skal træffe afgørelse om værditabet.
 • Efter at sagen er overdraget til Taksationsmyndigheden, vil du blive kontaktet af Energistyrelsen med henblik på, at der skal gennemføres en besigtigelse af din ejendom (taksationsforretning). Dette vil ifølge den nye lov først ske efter VE-anlægget er opført.
 • Du vil få skriftlig besked om besigtigelsen senest 4 uger inden, og det forventes, at både anmelder og opstiller deltager i besigtigelsen.

Vilkårene oplistet ovenfor er ikke udtømmende eller endelige.

Salgsoption

Med ændringerne indføres der blandt andet en salgsoption, der skal tilbydes til naboer til et VE-anlæg. Det vil sige, at opstiller er forpligtet til at købe naboens ejendom, såfremt ejeren heraf ønsker at sælge.

Følgende vilkår forventes at gælde for salgsoptionen:

 • Salgsoptionen skal alene tilbydes alle beboelsesejendomme, der er placeret indenfor 6 gange totalhøjden af en vindmølle eller i en afstand af op til 200 meter fra et solcelleanlæg, og som bliver tilkendt et værditab på over 1 % af beboelsesejendommens værdi.
 • Salgsoptionens størrelse vil ligesom erstatning for værditab blive afgjort af Taksationsmyndigheden,
 • Taksationsmyndigheden vurderer størrelsen af salgsoptionen på samme tidspunkt som vurderingen af erstatning for værditab – det vil sige efter, at VE-anlægget er etableret (efter produktion af første kWh).
 • Ejeren af ejendommen skal senest et år efter første producerede kWh meddele opstiller, om ejeren ønsker at benytte den tilbudte salgsoption.
 • Allerede udbetalt værditab på beboelsesejendommen fraregnes ved indfrielse af salgsoptionen.
 • Salgsoptionen bortfalder, hvis der bliver indgået særskilt aftale med opstiller om værditab.
 • Salgsoptionen kan beløbsmæssigt nedsættes eller bortfalde, hvis ejeren af beboelsesejendommen medvirker til værditabet.

Vilkårene oplistet ovenfor er ikke udtømmende eller endelige.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor sætter vi ikke bare alle møllerne ud på havet?

I dag har de fleste danskere en nærhed til produktionen af vindenergi eftersom vindmøllerne er spredt ud over hele Danmarks geografiske areal på både land og hav. Dette er i særlig grad vigtigt fordi vindmøllernes produktion på denne måde fordeles, udjævnes og udnyttes effektivt da vinden som ofte varierer på tværs af landet. Dermed er de mange og spredte vindmøller på land og hav med til at sikre balance i elsystemet. Og det er afgørende for den høje grad af forsyningssikkerhed, som vi kræver, og som vi er nogle af de bedste til i verden.

Du kan læse et uddybende svar hos VidenOmVind.

Hvorfor står vindmøller nogle gange stille i blæsevejr?

Årsagen til, at vindmøller kan stå stille i blæsevejr er, at hovedparten af elproduktionen i det danske elsystem i lange perioder stort set kun kommer fra vindmøller. I disse perioder er vindmøllerne udover en grøn elproduktion også med til at sikre, at elforbruget og elproduktionen altid er lige store og i balance.

Når en vindmølle står stille i blæsevejr, så skyldes det sandsynligvis, at der i tidspunktet er en udfordring med en ubalance mellem elforbruget og elproduktionen. Vindmøllen har med sit stop bidraget til at skabe balance i elsystemet og det er nødvendigt af hensyn til forsyningssikkerheden i det regionale elsystem, som vi er en del af.

Dette må ikke forveksles med, at der er for mange vindmøller i Danmark, eller ikke er brug for flere. I langt de fleste af årets andre timer er der brug for al den vindenergi, vi kan producere og mere til.

Du kan læse et uddybende svar hos VidenOmVind.

Hvilken rolle spiller vindmøller for klima, miljø og folkesundhed?

Vindenergi er den mest modne og effektive af de vedvarende energiteknologier. På gode placeringer er nye, store vindmøller i dag så konkurrencedygtige, at grøn strøm fra vindmøller på land i dag er den billigste metode til at reducere CO2 fra elproduktion. Når miljøomkostninger og CO2-kvotekøb medregnes, er vindenergi den samfundsøkonomisk billigste teknologi til elproduktion.

Men Klimagevinster som følge af mindsket CO2-udledning er ikke de eneste fordele ved vindmøller. Også det fysiske miljø og folkesundheden påvirkes positivt, når vindmøller erstatter fossile brændsler i energiproduktion og transport. I modsætning til el og varme produceret af vindmøller udleder de fossile brændsler anvendt på kraftværker og i brændeovne nemlig forurenende gasser og partikler.

Du kan læse et uddybende svar hos VidenOmVind.